Gebruikersvoorwaarde
SBG app

Gebruikersvoorwaarden
Sportief Besteed Groep applicatie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de SBG app (“App”) als alle gegevens, informatie en activiteiten, die via de App worden aangeboden (“Activiteiten”). Via deze App kunnen gegevens van verschillende aanbieders worden geraadpleegd.

De App en het aanbod worden aangeboden door SBG, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56815867, gevestigd aan de Vulcanusweg 263 C 2624-AV, te Delft (“SBG”).

Artikel 1. Definities

 1. SBG: exploitant van de App h.o.d.n. Sportief Besteed Groep.
 2. App: de applicatie ontwikkeld door SBG.
 3. Account: het geregistreerde online account(profiel) van de gebruiker in de App.
 4. Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon, die van de App gebruik maakt, als ook de binnen dat account actieve subprofielen.
 5. Subprofielen: de natuurlijke personen waarvoor de gebruiker aanmeldingen kan verwerken binnen de App.
 6. Activiteit: al het aanbod dat middels aanmelding via de App toegankelijk is voor de gebruiker.
 7. Voordelen: de oplossingen die de App voor de gebruiker mogelijk maakt alsmede acties en andere extra’s.
 8. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van SBG zijn (tevens) te raadplegen, downloaden en printen op de website.
 9. Website: www.sbg-app.nl
 10. Beroepsmatige afnemers: natuurlijke en/of rechtspersonen die de App gebruiken voor bedrijfsmatige doeleinden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van SBG.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het account en de voordelen die aan gebruikers met een account worden geboden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op aankopen van diensten bij SBG.
 3. Indien de SBG gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. SBG is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden.
 4. SBG is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van toepassing zijn nadat deze op de website zijn gepubliceerd en SBG de gebruiker over de gewijzigde gebruiksvoorwaarden heeft geïnformeerd. Indien de gebruiker nadien gebruik blijft maken van het Account, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
 5. De rechten, plichten en voordeel uit deze gebruiksvoorwaarden gelden niet voor Beroepsmatige Gebruikers.

Artikel 3: Gebruik

 1. De gebruiker kan de App gratis downloaden via www.sbg-app.nl of direct in de Google Android Market en AppStore.
 2. Nadat de gebruiker de App heeft gedownload, dient de gebruiker zich te registreren via de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is de privacyverklaring en het cookiebeleid van SBG van toepassing.
 3. Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben.
 4. Door acceptatie van de gebruiksvoorwaarden, garandeert de gebruiker dat deze 16 jaar of ouder is of met toestemming / onder toezicht van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) de voorwaarden heeft bevestigd.
 5. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
 6. SBG biedt geen technische ondersteuning op de hardware en kan derhalve niet garanderen dat de App op het toestel (foutloos) functioneert.
 7. Het is de gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor SBG, het merk van SBG, de App of de diensten.

Artikel 4: Gebruiksrecht

 1. Door het downloaden van de App verkrijgt de gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op een mobiele apparaat of ander draagbaar apparaat.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App:
  1. op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;
  2. aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze app gebruik zouden kunnen maken;
  3. te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.

  Artikel 5: Beëindiging gebruiksrecht

  1. Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur, maar de gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.
  2. SBG heeft het recht het gebruiksrecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, onder meer in geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de App. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zal de gebruiker de App niet meer gebruiken en van zijn/haar mobiele apparaat verwijderen.
  3. SBG behoudt zich het recht voor het account en de daaronder geboden voordelen te beëindigen indien gedurende 12 maanden geen aanmeldingen in de App zijn gedaan vanuit het account. De eventueel opgebouwde rechten vervallen automatisch bij beëindiging van het account.

  Artikel 6: Onderhoud

  1. SBG heeft te allen tijde het recht om de App tijdelijk buiten bedrijf te stellen ten behoeve van onderhoud, aan te passen, informatie te wijzigen of te verwijderen.

  Artikel 7: Tarieven en betaling

  1. De gebruiker is geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden van de App. Er is geen abonnement verbonden aan het gebruik van de App. Voor het downloaden kan de provider echter kosten in rekening brengen.
  2. De gebruiker is voor de door hem via de App ingeschreven activiteiten een vergoeding verschuldigd, als deze vereist is. Hierbij kan de gebruiker kiezen voor twee betaalmogelijkheden, direct voldoen via IDEAL en in sommige gevallen contant bij de activiteit.
  3. Het niet (tijdig)  voldoen aan de betaalverplichtingen resulteert tot het beëindigen van de deelname aan de Activiteit (en wordt de toegang ontzegd).

  Artikel 8. Registratie

  1. Het aanmaken van het account is kosteloos. De gebruiker garandeert de juistheid van alle gegevens die aan SBG worden verstrekt bij het aanmaken van het account.
  2. Het account wordt geactiveerd zodra de registratie is voltooid. De gebruiker ontvangt daarover een e-mailbericht op het door de gebruiker bij de registratie opgegeven e-mailadres om het account te verifiëren.
  3. Het account omvat de volgende geregistreerde gegevens van de gebruiker:
   1. voor- en achternaam;
   2. e-mailadres;
   3. telefoonnummer;
   4. geboortedatum;
   5. postcode.
  4. De gebruiker kan diens gegevens online via de App inzien. De gebruiker kan zijn of haar persoonsgegevens aanpassen via het account.

    Artikel 9. Modules en voordelen

    1. Het account biedt de volgende oplossingen voor de gebruiker:
     1. het ontvangen van push notificaties met informatie over activiteiten waarvoor is aangemeld of binnen interesses vallen, of nieuwe activiteiten in de buurt aan de hand van de in de App verstrekte gegevens;
     2. het aan- en afmelden voor een activiteit en verrichten van de betaling;
     3. aangemelde activiteiten inzien en contact met aanbieders onderhouden;
     4. subprofielen aanmaken in het account voor bijv. gezinsleden;
     5. het ontvangen van nieuws en vragenlijsten en het geven van reviews;
    2. Voor het gebruik van diensten of bepaalde voordelen en acties kunnen aparte voorwaarden gelden. Om daarvan gebruik te kunnen maken dient de gebruiker in dat geval eerst in te stemmen met de betreffende voorwaarden.
    3. De gebruiker gaat ermee akkoord dat SBG van tijd tot tijd de gebruiker kan informeren en/of vragen kan stellen over het  gebruik van het account en de daaronder geboden voordelen.
    4. SBG is gerechtigd om de aangeboden voordelen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen. In voorkomende gevallen zal SBG de gebruiker hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of beëindiging tevens op de website en/of de App kenbaar maken.

     Artikel 10. Verantwoordelijkheid

     1. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het account en het gebruik ervan.
     2. Het is de gebruiker niet toegestaan het account te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is verstrekt.
     3. Het account en de daaronder geboden voordelen mogen niet gebruikt worden voor Beroepsmatige doeleinden.

     Artikel 11. Privacy en persoonsgegevens

     1. SBG behandelt de persoonsgegevens van gebruiker vertrouwelijk en gebruikt deze uitsluitend om de voordelen te bieden die aan het account verbonden zijn en om de gebruiker te informeren over producten en diensten binnen de App. Toestemming van gebruiker voor het ontvangen van push notificaties zijn opgenomen in het account.
     2. Het privacy statement van SBG is te vinden op de www.sbg-app.nl.

     Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

     1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App en de diensten, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, beelden en geluiden, berusten bij SBG en/of bij diegene van wie SBG een licentie heeft verkregen. Het is niet toegestaan om de aangeboden informatie en/of App, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBG, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik.

     Artikel 13: Beveiliging

     SBG zal zich inspannen dat de App en de diensten virusvrij zijn, maar kan dat niet garanderen.

     Artikel 14. Aansprakelijkheid

     1. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. SBG kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. SBG houdt zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.
     2. SBG is niet aansprakelijk voor onbevoegd en/of frauduleus gebruik van het account, inclusief het verlies, gebruik of misbruik van de daarin opgenomen gegevens.
     3. SBG is niet aansprakelijk voor bij de gebruiker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de gebruiker, verminking of verlies van data.
     4. De gebruiker vrijwaart SBG voor aanspraken van derden ter zake van schade welke voortvloeit uit het al dan niet verstrekken van of door het gebruik van de App.
     5. SBG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die via internet of via de App ontstaat ten gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen en/ of enig ander ongewenst element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan SBG te wijten valt;
      1. In geen geval zal de vergoeding van de schade echter meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van SBG wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van SBG komt.
      2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

      Artikel 15. Contact

      1. Vragen stellen, suggesties of klachten over SBG, de App, het account of de daaronder geboden voordelen kunnen via de website (www.sbg-app.nl) worden ingediend.

      Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

      1. Op de gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter binnen Nederland.

      Artikel 17: Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

      1. SBG behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de SBG app of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. SBG maakt de wijzigingen kenbaar door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van de SBG app te tonen. Bij continuering van het gebruik van de SBG app of afname van diensten wordt de gebruiker vermoed te hebben ingestemd met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

      Makkelijk meedoen met de SBG app!